U bent hier: OnthaalHuurder

Verhuizing

MUTATIE

Indien de woning die u betrekt niet meer overeenstemt met uw gezinssamenstelling, dan hebt u het recht om een mutatie aan te vragen naar een geschikte woning. Zodra u in de nuttige volgorde op de wachtlijst staat en er een woning vrijkomt die overeenstemt met uw gezinssamenstelling, zal u een woning toegekend worden. Deze aanvraag zal worden gericht aan de sociale dienst.

Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om uw mutatieaanvraag in overweging te nemen:

  • U woont al minstens 2 jaar in dezelfde woning,
  • Uw woning is niet meer geschikt voor uw gezinssamenstelling (wij vragen u om een officiële gezinssamenstelling om dit te bewijzen),
  • U hebt al uw verplichtingen ten opzichte van de maatschappij gerespecteerd (betaling van huur en lasten, respect voor de gehuurde woning, enz.).

Transferverzoeken kunnen om een bepaalde reden worden ingediend. LOJEGA behoudt zich het recht voor om deze verzoeken te aanvaarden of te weigeren.

 

EINDE VAN DE HUUR

Verbreking van het huurcontract door de huurder

U kunt uw huurcontract te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (vanaf de eerste dag van de maand volgend op de verzending van de opzegbrief). Uitzonderingen zijn echter mogelijk en de opzegtermijn kan soms worden verkort (bijvoorbeeld: opname in een rusthuis, overlijden…). Als u uw huurcontract wilt verbreken, moet u ons een aangetekende brief sturen.

Verbreking van het huurcontract door LOJEGA

Er zijn verschillende redenen waarom LOJEGA de opzegging tijdens de huurperiode te kennen kan geven:

  • U wordt eigenaar van een onroerend goed,
  • U betaalt uw huur, uw lasten en andere facturen niet,
  • U leeft de verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract en het huishoudelijk reglement niet na (bv. slecht onderhoud van de woning, enz.),
  • Noodzaak om woningen te ontruimen voor grote renovaties.

Opgelet, deze lijst is niet-limitatief.

In geval van overlijden van de titularis van de woning, wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden. Het huurcontract kan niet worden overgenomen door erfgenamen.